Algemene voorwaarden

 • Algemeen: Op alle door 2bfit2day gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van 2bfit2day.
 • Lidmaatschap: Ik ben bekend met het feit dat ik geen abonnement heb bij 2bfit2day.
 • Annulering privé sessie: Het lid conformeert zich bij het maken van een persoonlijke afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 24 uur van te voren worden doorgegeven. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd worden 15 euro in rekening gebracht.
 • Te laat komen: Indien het lid te laat aanwezig is, zijn wij genoodzaakt de verloren tijd in te korten op de sessie.

  Bij meer dan vijftien minuten te laat kan de persoonlijke afspraak alleen in uitzonderlijke gevallen doorgaan. Bij te laat komen bij een groepstraining kan er niet meer worden deelgenomen. Teruggave van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

 • Deelname aan training: Om deel te kunnen nemen aan de training, dient de cursist zich minimaal een uur voor de aanvang van de training in te schrijven met zijn of haar cursist nr. via het deelname formulier op de website. U krijgt een factuur per mail, na betaling is uw inschrijving voor deelname definitief. Wij hanteren een maximum aantal van 8 deelnemers voor elke les.

 • Annulering training: Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient met zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. De cursist dient zich binnen 2,5 uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via www.2bfit2day.nl, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Bij het niet voortijdig afmelden, is teruggave van het lesgeld niet mogelijk. Wees dus op tijd met het afmelden via het contactformulier op de website!

 • 10 Rittenkaart: Indien cursist een 10 rittenkaart wenst te bestellen dan kan dit aangevraagd worden op de website. Cursist bestel deze met zijn of haar cursist nr. door het deelname formulier in te vullen. Cursist krijgt een betaalverzoek per mail. Wanneer de betaling is voldaan, zal bij de opgegeven eerstvolgende les de 10 rittenkaart worden afgegeven. Deze kan dan gelijk ingezet worden voor de betreffende les.

 • Fitness handschoenen: Wij bieden onze deelnemers MadMax Basic fitnesshandschoenen aan voor 8,95 euro. Deze handschoenen helpen pijnlijke handen voorkomen bij het hanteren van onze materialen. Hanschoenen slijten door veelvuldig gebruik. Deze zullen dus sneller slijten dan bijvoorbeeld in fitnesscentra. Het is beter voor je handen om deze te gebruiken het helpt beter om blaren en schaafwonden tegen te gaan.

 • Privacy algemeen: 2bfit2day hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy Policy: 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 2bfit2day houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

   

  Als 2bfit2day zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van onze leden

  Persoonsgegevens van onze leden worden door 2bfit2day verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie voor informatie en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
  • De persoonsgebonden rittenkaart
  • Een losse les verzorgen 
  • Betaalverzoek per mail sturen om de (les)gelden van lessen en/of geleverde producten te kunnen incasseren 

    

   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

    

   • Het inschrijfformulier bij aanvang van de overeenkomst
   • Het web-formulier op 2bfit2day.nl
   • De persoonsgebonden rittenkaar
   • Een losse les verzorgen 
   • Betaalverzoek per mail sturen om de (les)gelden van lessen en/of geleverde producten te kunnen incasseren 

    


     

    Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 2bfit2day de volgende persoonsgegevens van u vragen:

    • Voornaam;
    • Tussenvoegsel;
    • Achternaam;
    • Adres;
    • Geboortedatum:
    • Telefoonnummer;
    • E-mailadres;
    • Geslacht;
    • Taal;
    • Bankgegevens;
    • Contactpersoon voor nood incl. telefoonnummer;
    • Bijzondere (medische) omstandigheden die van belang zijn voor ons om te weten ivm fysieke inspanning.

      

     Uw persoonsgegevens worden door 2bfit2day opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

     – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

     Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

     Persoonsgegevens van medewerkers worden door 2bfit2day verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

     – Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:


       Uw persoonsgegevens worden door 2bfit2day opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

      – Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

      Verstrekking aan derden

      De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

      Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

      • Het verzorgen van de (financiële) administratie en planning;
      • -Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

        

       Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

       Binnen de EU

       Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

       Minderjarigen

       Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

       Bewaartermijn

       2bfit2day bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

       Beveiliging

       Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

       • –  Alle personen die namens 2bfit2day van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
       • –  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
       • –  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
       • –  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
       • –  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
       • –  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

         

        Rechten omtrent uw gegevens

        U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

        Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

        Klachten

        Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

        Vragen

        Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

        Contactgegevens

        2bfit2day

        vogelgaarde 56

        3235sj Rockanje
        info@2bfit2day.nl

         AANSPRAKELIJKHEID

        a.     Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

        b.     2BFIT2DAY, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

        c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van 2BFIT2DAY, haar medewerkers en trainers, is 2BFIT2DAY niet aansprakelijk.

        d.     2BFIT2DAY is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

        e.    2BFIT2DAY is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

        f.      2BFIT2DAY behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

        g.     2BFIT2DAY is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

        h.     De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.         Overige bepalingen: Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van 2bfit2day beoordeeld en beslist.

         
         


         

        E-mailen
        Info